Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Základní umělecká škola Židlochovice, příspěvková organizace

 ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ

                      

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. 

Část první

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se všemi zaměstnanci školy. 

1. Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé hlavního předmětu vždy na začátku nového školního roku. V třídní knize bude proveden o seznámení zápis. Úplné znění školního řádu je vyvěšeno ve škole na veřejně přístupném místě na pracovišti v Židlochovicích a v Rajhradě. Školní řád je také zveřejněn na úřední desce webových stránek ZUŠ Židlochovice  https://www.zuszidlochovice.cz/uredni-deska.

2. Práva žáků

Žák má právo

a) na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat,

b) na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání v platném znění

c) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných orgánů zabývat,

e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku,

f) na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením

g) požádat o pomoc nebo radu kohokoli z pracovníků školy, pokud se cítí v nepohodě nebo má nějaké trápení

h) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání,

i) na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, do kterého může zařadit žáka ředitelka školy na návrh učitele daného předmětu,

j) žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění.

k) mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelkou školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele hlavního předmětu přeřazeni na konci druhého pololetí do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozího ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitelka školy. Součástí žádosti žáka, který plní povinnou školní docházku, je vyjádření školského pedagogického zařízení a registrujícího poskytovatele zdravotních služeb a oboru praktického lékařství pro děti a dorost.

3. Na informace podle školského zákona mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.

 4. Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to na školní rok nebo jeho část; zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek a termín vykonání zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn. Možnost uvolnění je pouze na základě žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka nebo žádosti žáka zletilého. Podmínky: žák dostane k dispozici materiály ke studiu z daného předmětu. Bude seznámen s plánem výuky na pololetí. Zúčastní se nejméně 2x ročně pololetního přezkoušení dle pokynů vyučujícího. Hodnocení přezkoušení je zapsáno do el. systému klasifikace. V případě, že žák u pololetního přezkoušení neuspěje, může mu být stanoven náhradní termín. Podmínkou je uzavření klasifikace do 30. 6. daného školního roku.

5. Povinnosti žáků

a) řídit se zásadami tohoto školního řádu,

b) dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem,

c) žáci jsou povinni docházet do vyučování pravidelně a včas, být na výuku připraveni a nosit požadované pomůcky,

d) účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat vybrané koncertní a kulturní akce a výstavy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání. 

6. Další povinnosti zletilých žáků školy:

a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

b) nejpozději do tří dnů omluvit nepřítomnost ve vyučování osobně, telefonicky nebo emailem,

c) v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,

d) nepřítomnost z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat předem.

7. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy,

b) na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka,

c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

d) dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování omluvou (písemnou, osobní, telefonickou, emailovou)

e) v případě delší nemoci žáka, podat učiteli do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,

f) nepřítomnost žáka z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat předem.

8. Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle § 28, odst. 2 školského zákona:

a) jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu,

b) údaje o předchozím vzdělávání,

c) údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaje o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je tento údaj zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem poskytnut,

d) údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání,

e) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické a emailové spojení

Část druhá

Práva a povinnosti pedagogických a nepedagogických pracovníků

1.  Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole.

b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,

c) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

 2. Pedagogický pracovník je povinen

a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,

c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,

d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,

e) ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje žáků a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

f) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

3. Nepedagogičtí pracovníci mají právo na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s nepedagogickým pracovníkem ve škole.

4. Nepedagogičtí pracovníci jsou povinni svým přístupem vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,

Ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje žáků a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku.

Část třetí

 Provoz a vnitřní režim školy

1. Základní umělecká škola Židlochovice, příspěvková organizace (dále ZUŠ) je příspěvkovou organizací zřízenou Jihomoravským krajem. Jejím statutárním orgánem je ředitelka školy, kterou jmenuje zřizovatel školy.

2. Organizace výuky v ZUŠ se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání v platném znění. V případě nařízení distanční výuky stanoví konkrétní podmínky ředitelka školy na základě právního předpisu nebo mimořádného opatření MŠMT.

3. ZUŠ  Židlochovice má tyto obory: hudební, výtvarný a taneční.

4. Výuka je na škole organizována formou individuální, skupinovou a kolektivní.

a) vyučování se řídí rozvrhem hodin,

b) režim otevírání a uzavírání budovy školy pracoviště v Židlochovicích a Rajhradě zajišťuje školnice

c) frekvence střídání pracovních míst ve výuce je dána rozvrhem hodin. Pracovními místy se rozumí určená třída, taneční sál, koncertní sál, třída hudební nauky, zkušebna orchestru apod.,

d) do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby, do nehudebních oborů doporučené cvičební a pracovní oděvy,

e) nepřijde-li vyučující do 10 ti minut po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost ředitelce školy, zástupkyni ředitelky nebo jinému přítomnému učiteli,

f) v době školního vyučování může ředitelka školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky 5 volných dnů ve školním roce,

g) škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, výstavy a vystoupení, zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností.,

h) opouštět školní budovu během vyučování není žákům dovoleno.,

ch) v průběhu výuky není žákům dovoleno používat mobilní telefony a podobná zařízení, žáci jsou povinni zajistit, aby tato zařízení nenarušovala výuku, nestanoví-li vyučující jinak. Při porušení tohoto nařízení je žák povinen na základě výzvy učitele, odložit zařízení na určené místo a zajistit ho proti vyrušování.

5. Vyučovací hodiny a přestávky

a) vyučovací hodina trvá 45 minut, může být rozdělena na dvě části

b) vyučovací hodiny jsou odděleny pětiminutovými, desetiminutovými nebo patnáctiminutovými přestávkami

c) jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí: maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové výuce, maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce, po kterých musí být výuka ukončena nebo musí následovat nejméně patnáctiminutová přestávka.

 6. Vstup a pohyb po škole a v areálu školy

a) žáci přicházejí do školy 10 minut před začátkem vyučování. Očistí si boty, přezují se v šatně nebo jiném obvyklém místě. V šatnách se nezdržují déle, než je nezbytně nutné k odložení a vyzvednutí šatstva a obuvi. Bezprostředně po skončení výuky žáci opouští budovu školy. Do školy a jejího areálu je zákaz vnášet předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví žáků nebo jiných osob.

b) rodiče žáků čekají na žáky na určeném místě.

c) vstup cizích osob do budov školy je možný jen v doprovodu učitelů školy nebo nepedagogických pracovníků škol

Část čtvrtá 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1. Škola přihlíží při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

2. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

3. Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2 a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

4. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.

5. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitelka školy zejména pedagogickými pracovníky, případně dalšími zletilými osobami, které jsou plně svéprávné a jsou v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.

6. Žáci jsou pravidelně proškolováni vždy na začátku školního roku svým učitelem hlavního předmětu. Záznam o proškolení se zaznamenává do třídní knihy.

7.  Při akcích konaných mimo školu, kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitelka školy.

8. Při akcích konaných mimo místo kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. S organizačním zajištěním akcí škola seznámí žáka a zákonného zástupce žáka nejméně jeden den předem.

9. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie, státu Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující. Nezletilý žák předloží i písemný souhlas zákonného zástupce.

10. Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních. Žákům a studentům je zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové látky a jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují.

11. V učebnách není žákům povoleno otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče.

Část pátá

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

1. Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené a pronajaté hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají.

2. Škody způsobené žáky na majetku školy, včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.

3. Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené a pronajaté hudební nástroje, notový materiál a jiné školní pomůcky.

Část šestá

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č.71/2005Sb o základním uměleckém vzdělávání v platném znění a Školním vzdělávacím programem Základní umělecké školy Židlochovice, příspěvkové organizace pro základní umělecké vzdělávání.

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací. O pololetí je vysvědčení nahrazeno výpisem.

3. Žák je v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu: a) 1 výborný, 

b) 2 chvalitebný, c) 3 uspokojivý, d) 4 neuspokojivý.

4. Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni: a) prospěl(a) s vyznamenáním, b) prospěl(a), c) neprospěl(a).

5. Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5.

 

6. Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý.

7. Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý.

8. Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.

9. Ředitelka školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitelka školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

Část sedmá

Úplata za vzdělávání

1. Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání v platném znění.

2. U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce.

3.  U studia pro dospělé stanoví ředitelka školy výši úplaty za vzdělávání:

a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odstavce 1,

b) u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.

4. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) vyhlášky 71/2005 Sb. v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

5. Ředitelka školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze uhradit pololetně. Úplata za stanovené období je splatná do 31.7. za první pololetí následujícího školního roku a do 3.2. za druhé pololetí.

Ředitelka školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.

6. Za dobu, kdy škola umožňuje vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací.  

Část osmá

Ukončení vzdělávání

1. Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání v platném znění.

2. Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě.

3. Žák přestává být žákem školy:

a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku, postupovou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,

b) jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona),

c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,

d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ani ve lhůtě stanovené ředitelkou školy.

4. O ukončení vzdělávání podle odstavce 3 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

Část devátá

Výchovná opatření

1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitelka školy nebo učitel hlavního předmětu.

2. Ředitelka školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními normami s touto vyhláškou související a tímto školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem ředitel vyloučí žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitelka školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, může ředitelka školy rozhodnout o jeho vyloučení.

3. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči všem pracovníkům školy nebo vůči ostatním žákům a studentům se vždy považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.

4. Ředitelka školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka do dvou měsíců ode dne, kdy se provinění žáka dozvěděla, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu

(zák. č. 140/1961 Sb. v platném znění). Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. O svém rozhodnutí informuje ředitelka pedagogickou radu.

5. Dopustí-li se žák nebo student jednání podle odstavce 3, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděla.

Závěrečná ustanovení

Pokud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví právním předpisem či mimořádným opatřením pravidla, která budou odlišná od pravidel tohoto školního řádu, pak ustanovení školního řádu, které jsou s nimi v rozporu, se nepoužijí.

1. Zrušuje se předchozí znění této směrnice ze dne 26.8.2022

2. Směrnice nabývá platnosti a účinnosti 1.1.2024

3. Pedagogická rada projedná dne 19.1.2024

 

V Židlochovicích dne 29.12.2023

                                                                                                    MgA.Dagmar Bradová, ředitelka ZUŠ