Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

REALIZOVANÉ PROJEKTY EU

Šablony II – ZUŠ Židlochovice

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 18_063/0010635-01

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 08. 09. 2018 v rámci Výzvy Šablony II, v aktuálním znění, podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 760 590,00 Kč příjemci,

  • Název: Základní umělecká škola Židlochovice, příspěvková organizace
  • Sídlo: Nádražní 232, 667 01 Židlochovice
  • IČO: 49461583
  • Bankovní účet: 000107-9181820227/0100

na realizaci výstupů a jednotek výstupů aktivit zjednodušeného projektu

  • Název projektu dle MS2014+:1 Šablony II
  • Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010635
  • Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1.7.2019
  • Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30.6.2021
  • Doba trvání projektu: 24 měsíců

Projekt je zaměřen na témata a aktivity, které podporují osobnostně profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, spolupráci s rodiči žáků a spolupráci s veřejností.
Konkrétně se jedná o: Využití ICT ve vzdělávání, Komunitně osvětové setkání, Zapojení ICT technika do výuky ZUŠ, Zapojení odborníka z praxe do výuky ZUŠ, Tandemovou výuku v ZUŠ, Vzájemnou spolupráci pedagogů ZUŠ a Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ – DVPP.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt EU